Kallelse till extra årsstämma och städdag 2019

Var: Vi träffas vid vändplanen (vid hus nr 31)

När: Söndag 12 Maj kl 10:00

Dagordning för ordinarie stämma:

  1. val av ordförande för stämman
  2. val av sekreterare för stämman
  3. val av två justeringsmän
  4. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
  5. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Städdagen tar vid efter extrastämman ca kl 10:15

Välkomna!

Lämna ett svar