Kategoriarkiv: Styrelseinformation

Kallelse till extra årsstämma och städdag 2019

Var: Vi träffas vid vändplanen (vid hus nr 31)

När: Söndag 12 Maj kl 10:00

Dagordning för ordinarie stämma:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 5. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Städdagen tar vid efter extrastämman ca kl 10:15

Välkomna!

Kallelse till föreningsstämma 2019

Härmed kallas medlemmarna i föreningen till stämma lördag den 16/3 klockan 09:00 i Strandskolans lokaler. Vi ses utanför huvudentrén.

Dagordning för ordinarie stämma:

 1. val av ordförande för stämman
 2. val av sekreterare för stämman
 3. val av två justeringsmän
 4. styrelsens och revisorernas berättelser
 5. ansvarsfrihet för styrelsen
 6. framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 9. beslut om ny samfällighetsavgift
 10. val av styrelse och styrelseordförande
 11. val av revisorer
 12. fråga om val av valberedning
 13. övriga frågor
 14. meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt