Kategoriarkiv: Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2015

 • Styrelsen har haft sex möten.
 • Föreningen har haft två städdagar under året under vilka även soprummen målades om
 • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
 • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
 • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Verksamhetsberättelse 2013

 • Styrelsen har haft sju möten.
 • Föreningen har haft två städdagar under året
 • Det har varit en kräftskiva vid vändplan som anordnats av familjerna Anglert & Bergström (Stort tack för arrangemanget!)
 • Styrelsen har avslutat avtalet med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning och istället anlitat Solna Asfalt för snöröjningen.
 • Föreningen har ökat sin digitala närvaro och har nu en egen hemsida samt en sida på Facebook för att medlemmarna skall kunna följa informationen och föra dialog så smidigt som möjligt. Dessutom har vi börjat lagra alla föreningens dokument i en molnlösning för att få extra säkerhet och tillgänglighet på dokumenten.
 • Inga motioner från medlemmarna har inkommit/behandlats
 • Styrelsen har fört dialog med Telia kring felaktiga fakturor för fiberinstallationen som har lett till inkorrekta inkassokrav från Telia på upp mot en miljon kronor under året. Detta är nu helt avklarat och vi får nu korrekta fakturor och de upprepade inkassokraven har upphört.
 • Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll

Verksamhetsberättelse 2012

 1. Styrelsen har haft sex möten.
 2. Styrelsen har förlängt avtalet med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning. Avtalet innebär att vi har samma avtal som Tyresö Kommun och snöröjning sker på avrop, dvs. när Tyresö Kommun begär snöröjning för kommunens gator och vägar. Något avtal har vi dessvärre inte erhållit. Men tjänsten har utförts (med varierande kvalitet).
 3. Föreningen har hållit extra föreningsstämma angående val av kassör. Samtidigt beslutades att lekplatsen skulle rustas upp.
 4. Styrelsen har efter beslut på föreningsstämman ingått avtal med Telia om inkoppling av fiber samt gemensam Tele/Bredband & Telefoni (trippel play) i fem år. I samband med detta har avtalet med Com Hem sagts upp.
 5. Lekplatsen har efter beslutet på extra föreningsstämma rustats upp.
 6. Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll.

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2011

 1. Styrelsen har haft sju möten.
 2. Styrelsen har förlängt avtalet med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning. Avtalet innebär att vi har samma avtal som Tyresö Kommun och snöröjning sker på avrop, dvs. när Tyresö Kommun begär snöröjning för kommunens gator och vägar.
 3. Föreningen har hållit extra föreningsstämma angående ändring av stadgar gällande mandatperiod för Styrelsemedlemmar.
 4. Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll.
 5. Motion angående iordningsställande av lekplats har inkommit till Styrelsen och ärendet är under bearbetning.
 6. Offert och information har inhämtas angående Telia öppen Fiber.
 7. Föreningen har erhållit Staffliet 31 från NCC utan kostnad.
 8. Föreningen har under året uppgraderat kabel TV nätet.

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2009

 1. Styrelsen har haft sex möten.
 2. Styrelsen har fOrlängt avtalet med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning. Avtalet innebär att vi har samma avtal som Tyresö Kommun och snöröjning sker på avrop, dvs. när Tyresö Kommun begär snöröjning fOr kommunens gator och vägar.
 3. Styrelsen har under året diskuterat soprumsfrågan och satt upp nya städlistor.
 4. Styrelsen har löpande gått ut med informationsbrev till samtliga hushåll.
 5. Inga motioner från medlemmarna har inkommit.
 6. Nya planteringar i lådorna vid lekplatsen har anlagts, tillsammans med ny sand i sandlådan.

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2007

 1. Samfälligheten har haft sju styrelsemöten.
 2. Traditionsenlig städdag genomfördes i april.
 3. Hanteringen kring ekonomi rörande filterprenumeration har under året tagits över av Seth Anglert.
 4. Samfälligheten har under året infört en maillista för informationsspridning.
 5. Den andra avloppspumpen blev under året så pass sliten att den byttes ut genom KERO Pump AB:s försorg.
 6. Samfälligheten har under året tecknat ett nytt avtal med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning och sandning. Avtalet innebär att samfälligheten endast betalar en summa för det utförda arbetet och inte någon abonnemangs avgift.
 7. Den av det förra årsmötet utsedda TV -gruppen har under året arbetat med frågan om hur kabel-TV skall hanteras inom samfälligheten.
 8. Inga överlåtelser har skett under året.

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2006

Verksamhetsberättelse för Samfälligheten Staffliet 2006

 1. Sedan förra årsmötet har sex styrelsemöten hållits.
 2. Under april genomfördes en välbesökt städdag.
 3. Avloppspumpen vid vändplanen havererade under våren och bytes.
 4. En del gatubelysning har reparerats.
 5. Under hösten påbörjades ett nytt snöröjningsavtal med TMK.
 6. En undersökning av kabel-TV nätet har genomförts och offert från com-hem har tagits in.
 7. En fastighet, nr 23, har sålts sedan förra årsmötet.

/Styrelsen