Verksamhetsberättelse 1995

Förvaltningsberättelse för samfälligheten Staffliet Tyresö gällande räkenskapsåret 5/9-31/12 1995.

Styrelse

Styrelsen har detta första räkenskapsår haft följande sammansättning: Rickard Wallgren ordförande Stig Jonsson* sekreterare Susanne Nau* kassör Anna Lena Markenhorn* suppleant

Ledamöter på platser som är föremål för val 1996 är ovan markerade med *.

Vid stämman 1 996 kommer två nya ledamöter och en suppleant att väljas, medan en ledamot sitter kvar ytterligare ett år. Vidare har stämman att utse en ordföranden i den nya styrelsen. Ledamöter väljs fortsättningsvis för en period på två år medan suppleant väljs varje år. Styrelsen föreslår även att att ytterligare en suppleant väljs för ett år med hänvisning till våra gemensamma ventilationsproblem.

Revisor

Revisor har varit Lena Jacobsson.

Föreningsfrågor

Föreningen bildades den 5 september detta räkenskapsår. Det betyder att räkenskapsåret denna första gång blir kort. Styrelsen har under året haft två protokollförda möten och därutöver haft regelbundna kontakter. Driften av de gemensamma anläggningarna togs över den 2 O december 1 995 . Detta innebär att föreningen från detta datum har ansvar för drift och underhåll av t.ex. gata, sophus och ledningar. Vi kunde med glädje konstatera att alla fastigheter blev sålda under året. Något mindre glada kunde vi konstatera att värme och ventilation lämnade en del övrigt att önska. Frågan om satellit-TV väcktes. Styrelsearbetet har till största delen upptagits av att ta fram underlag för att kunna teckna avtal om försäkring, snöröjning, sophämtning och dyl.

Ekonomi

Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av Balans- och resultaträkningar. Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 6.S00kr. Styrelsen har beslutat att avgiften för 1996 skall vara 2000kr/fastighet. Detta inkluderar avsättning till underhålls- och förnyelsefond, sophämtning, snöröjnin.g, el, försäkringar m.m. Däremot debiteras kostnader för satellit-TV separat på g, hushåll som ansluter sig. Föreningens likviditet under 1996 kommer att vara beroende av att alla betalar sina medlemsavgifter i tid.

Tyresö den 30 mars 1996

Susanne Nau
Anna-Lena Markenhorn
Rickard Wallgren
Stig Jonsson

Lämna ett svar