Verksamhetsberättelse 1996

Styrelse

Styrelsen har under sitt andra räkenskapsår haft följande sammansättning:

  • Rickard Wallgren* – ordförande
  • Anders Bjurud – sekreterare
  • Susanne Nau – kassör
  • Anna Lena Markenhorn* – suppleant
  • Cristian Wisen* – suppleant

Ledamöter på platser som är föremål för val 1996 är ovan markerade med *.

Vid stämman l997 kommer en ny ledamot och en suppleant att väljas, medan två ledamöter sitter kvar ytterligare ett år. Vidare har stämman att utse en ordföranden i den nya styrelsen. Ledamöter väljs fortsättningsvis för en period på två år medan suppleant väljs varje år. Styrelsen föreslår även att ytterligare en suppleant väljs för ett år så som förra året

Revisor

Revisor har varit Lena Jacobsson.

Föreningsfrågor Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten och därutöver haft regelbundna kontakter. Värme och ventilation har även i år varit den stora frågan. Värmegruppens arbete har resulterat i ett antal åtgärder som varit till det bättre men än återstår en del innan vi kan känna oss nöjda. Satellitkanalerna har i stort sett fungerat bra men en del justeringar behöver slutföras. Styrelsearbetet har i övrigt upptagits av hantering av praktikaliteter såsom försäkring, gatusky!tning, snöröjning, sophämtning och dyl.

Ekonomi

Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av Balans- och resultaträkningar. Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 23.472 kr. Styrelsen har beslutat att avgiften för 1997 skall vara 2.000 kr/fastighet. Detta inkluderar avsättning till underhålls- och förnyelsefond, sophämtning, snöröjning, el, försäkringar m.m. Däremot debiteras kostnader för satellit-TV separat på de hushåll som anslutit sig. Föreningens likviditet under 1997 kommer att vara beroende av att alla betalar sina medlemsavgifter i tid.

Tyresö den 4 mars 1997

Styrelsen genom Rickard Wallgren

Lämna ett svar