Verksamhetsberättelse 2007

  1. Samfälligheten har haft sju styrelsemöten.
  2. Traditionsenlig städdag genomfördes i april.
  3. Hanteringen kring ekonomi rörande filterprenumeration har under året tagits över av Seth Anglert.
  4. Samfälligheten har under året infört en maillista för informationsspridning.
  5. Den andra avloppspumpen blev under året så pass sliten att den byttes ut genom KERO Pump AB:s försorg.
  6. Samfälligheten har under året tecknat ett nytt avtal med Bellmans Åkeri AB avseende snöröjning och sandning. Avtalet innebär att samfälligheten endast betalar en summa för det utförda arbetet och inte någon abonnemangs avgift.
  7. Den av det förra årsmötet utsedda TV -gruppen har under året arbetat med frågan om hur kabel-TV skall hanteras inom samfälligheten.
  8. Inga överlåtelser har skett under året.

/Styrelsen

Lämna ett svar