Kategoriarkiv: Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2004

Sedan förra årsmötet har sex styrelsemöten genomförts.

I slutet av april genomfördes en gemensam städdag och precis som 2003 kunde varje hushåll själv avgöra om det ville delta i städningen eller i bortfraktandet av soporna. Detta år kunde även målning av sophusen väljas. Det var stor uppslutning på städdagen och de som inte deltog målade senare de båda sophusen.

Elavtalet med Telge Energi har förnyats och löper till den 31/12. Styrelsen har tittat över avtalet med SMS Stockholms MarkService när det gäller snöröjning. Styrelsen har också tagit in offert från TMK för att jämföra priser. Det är dock svårt att fatta beslut innan säsongen är över, den totala prisbilden är inte klar förrän den 31/3. Därefter kan kan det vara lämpligt att utvärdera kostnaden för det avtal vi har och jämföra med andra alternativ.

Ett bokföringsprogram (SPCS) som underlättar överföring mellan kassörer har införskaffats under året samt skyltar med texten ”Ej moped”. Dessa skyltar har satts upp vid lekplatsen. Telefonlistan och informationsbrevet har uppdaterats.

En väl arrangerad höstfest med femkamp på Strandskolans gräsplan och middag i vändzonen anordnades av hushållen nummer 2 och nummer 12. Ett stort tack för en lyckad fest!

Två fastigheter har sålts sedan förra årsmötet: nr 12 och nummer 16.

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2003

Sedan förra årsmötet har sex styrelsemöten genomförts.

I slutet av april genomfördes en gemensam städdag och varje hushåll kunde själv avgöra om det ville delta i städningen eller i bortfraktandet av soporna. Det fungerade bra och efter bara ett par dagar var samtliga sopsäckar borttransporterade. På detta sätt kunde alla dra sitt strå till stacken, även de som inte hade möjlighet att delta under själva städdagen. Målningen av sophusen har fortfarande dock inte genomförts.

Under året har föreningen bytt elleverantör från Vattenfall till Telge Energi. Styrelsen tog in offerter från tre elleverantörer: Vattenfall, Telge Energi och Graninge och fann att Telge Energi hade bäst priser. Elavtalet är bundet under 1 år och löper till den 30/11 2004. Tre gupp har placerats ut på gatan, ett arbete som initierades av den förra styrelsen. Nuvarande styrelse ville ha fler gupp, då det är ganska glest mellan guppen i början på gatan. Dessutom blev guppen betydligt billigare än vad som kalkylerats (ca 6000 kronor istället för 17.000 kronor) och styrelsen tyckte därför att det fanns ekonomiskt utrymme. Flera hushåll protesterade dock starkt mot detta, varför styrelsen valde att spara frågan till nästa årsmöte då alla har möjlighet att göra sin röst hörd och utvärdera befintliga gupp.

En välarrangerad och lyckad höstfest anordnades av några av de hushåll som var nya på gatan (nr 12 och 31).

Styrelsen valde att ha kvar SMS Stockholms MarkService när det gäller snöröjning.

Under året har två fastigheter sålts: nr 2 och nr 28 (årsskiftet 03/04)

/ Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2002

Sedan förra årsmötet har 6 st styrelsemöten genomförts.

I slutet av april genomfördes enligt tradition en gemensam städdag där gemensamhetsanläggningar och kringområden snyggades upp. Målningen av sophusen uteblev dock. I anslutning till detta anordnades en uppskattad korvgrillning på ängen bakom hus 8. Städdagen på hösten ställdes in.

På Valborgsmässoafton anordnade Stig Jonsson en trevlig brasa bakom hus 8, vilken tilldrog sig många glada besökare.

Vi hade också detta år mycket sol och bra väder i april och maj samt perioden slutet av juli till och med hela augusti.

I början på september hade vi Kungligt besök i Tyresö Strand.

I september anordnade Janne i 3:an och Johan i 7:an (tillsammans med resp.) en uppskattad gatufest nere på ängen bakom hus 10. Fotboll, brännboll, musikfrågesport, kräftor,… var några av ingredienserna.

En enkät och sedermera ett informationsbrev distribuerades under oktober till alla hushåll gällande färg och rabatt på färg till husen.

Styrelsen valde att återuppta samarbetet med SMS Stockholms MarkService vad gäller snöröjning.

Styrelsen har sammanställt ett Informarionsbrev med ”bra att veta-information” gällande t ex soprums städning, partytält etc.

Styrelsen beslutade att årets avsättning om 15′ SEK till underhållsfonden skall placeras på Riksgäldskonto.

Tre fastigheter har under året sålts, nr 9, 12, 31.

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2001

Sedan förra årsmötet har 6 st styrelsemöten genomförts.

I april genomfördes enligt tradition en gemensam städdag där gemensamhetsanläggningar och kringområden snyggades upp. I anslutning tilt detta anordnade Carin H m fl en uppskattad korvgrillning. Städdagen på hösten ställdes in.

I september anordnade Eva B, Therese och Elisabeth en uppskattad kräftskiva på. ängen bakom 10:an.

Passerkort till kretsloppscentralen i Petterboda har distribuerats till alla hushåll. Detta kort måste medföras vid avlämnande av grovsopor etc. Ingrid Gran har koordinerat en gemensam beställning av filter till hushållen.

Snöröjningsavtalet med SMS Stockholms MarkService har sagts upp till förmån för Tyresö Kommun, vilka kunde erbjuda en snöröjningsservice till lägre kostnad, dock med en något längre inställelsetid.

Jul-/nyårshelgen 2001/2002 var kanske decenniets bästa vinter med avseende på. snötillgång,vilket uppskattades av framför allt alla barn. Denna extrema snösituation i kombination med en överbelastad snöröjningskar gjorde att farbarheten på. gatan, vid nå.gra tillfällen, var dålig.

Fem fastigheter har under året sålts, nr 3, 7, 10, 18 och 27.

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2000

Det gångna året böljade med att Tyresö kommun sade upp vårt snöröjningsavtal. Styrelsen har sedan tillsammans med områdets övriga föreningar ägnat mycket möda åt att hitta en lösning på snöröjningsproblemet. Efter att ha begärt in anbud från sex olika entreprenörer, visade det sig att Tyresö Markservice var de enda som hade resurser att ta sig an vårt område, dock till en betydligt högre kostnad än tidigare.

Föreningens ekonomi har ansträngts ytterligare aven kraftig höjning av sophämtningsavgifterna.

För att förbättra föreningens ekonomi, så har styrelsen tecknat ett 2-årigt avtal med Vattenfall för el till soprum och gatubelysning.

Styrelsen har tillsammans med övriga föreningar uppvaktat kommunen angående utformningen av Tyresö Strands centrum. Kommunen bjöd därefter in till en diskussions- och informationsträff, där samtliga föreningar framförde att centrumet skulle bli alldeles för högt och för stort. Om någon lyssnat på detta återstår dock att se …..

Uppslutningen på vårens städdag var i det närmaste 100%-ig. Den följdes av korvgrillning på ängen bakom 10:an.

I augusti anordnades en kräftskiva på samma plats, mycket uppskattad av stora och små!! (tydligen även av vädergudarna, som var på sitt soligaste humör)

Höststädningen lades på is.

2 Fastigheter har under året sålts, nr 10 och 12.

/Styrelsen

Verksamhetsberättelse 1998

Sedan förra årsmötet har styrelsen genomfört 5 st styrelsemöten.

Ingen fastighet har försålts under det gångna året.

Under våren genomfördes en traditionell städdag där våra gemensamhetsanläggningar och områden runt omkring snyggades upp. Gemensam majbrasa tändes även i år på ängen bakom hus 29-31. Städdagen på hösten ställdes in på grund av snö och kyla.

Festkommiten skall även i år ha all heder av traditionsenlig gatufest som ett tag såg ut att regna inne men återupptogs senare på kvällen då regnet lugnat ned sig.

Gruppen som vid förra årsmötet tog på sig att undersöka ”Grannsamverkan mot brott” har under KG:s ledning gått i mål. Skyltar är uppsatta och i resp sophus finns blanketter att fylla i och lämna till någon granne när man reser bort.

Inga förslag till förbättringar av lekparken har inkommit till styrelsen från den arbetsgrupp som tillsattes vid förra föreningsstämman. Styrelsen bordlagt frågan.

Den eviga frågan om vår kabel-TV anläggning har varit ett genomgående diskussionsämne under året. Medlemmarna har i ökad omfattning klagat över det allt sämre utbudet. Ev anslutning till Telia kommer att diskuteras på årsmötet. Den enkät som utskickades runt årsskiftet besvarades positivt av mer än 90 %.

Från NCC sida har genomförts mätningar av så kallat vinterdriftfall. Sensorer utplacerades i fastigheterna för att mäta inne- och utetemperaturen samtidigt för att se eventuella eftersläpningar av inomhustemperaturen vid temperaturförändringar.

/OrdF

Verksamhetsberättelse 1997

Sedan förra årsmötet har styrelsen genomfört 6st styrelsemöten.

Under året har en fastighet inom samfälligheten sålts och nya ägare flyttat in. (Fastighet nr 4)

Under det gångna året har planerats och genomförts Iöljande gemensamma aktiviteter av medlemmarna.

-En gemensam städdag med närvaro från nästan samtliga fastigheter. Förutom städning och uppsnyggning av våra gemensamma anläggningar genomfördes även röjning och eldning på kommunens mark söder om fastigheterna 2-16 samt norr om fastigheterna 1-13.

-Traditionsenlig gatufest genomfördes i år i vilda västernanda. En trevlig tillställning som festkommiten skall ha all heder av.

En man från styrelsen har deltagit i Villaägarnas stora kongress som avhölls under 2 dagar i Älvsjömässan. De stora punkterna som togs upp på mässan var fastighetsskatten samt avreglering av elmarknaden.

Styrelsen har även varit representerad på ett möte med Villaägarföreningen i Haninge. Vi avböjde att inväljas i styrelsen på deras förfrågan.

För att försöka komma tillrätta med bildkvalitet samt kanalutbud på vår kabel-TV-anläggning har inköp av ny utrustning samt viss intrimmning av anläggningen genomförts.

Från NCC sida har genomförts garantibesiktning under året av samtliga fastigheter och gemensamhetsanläggningar. Vissa restpunkter kvarstår innan garantibesiktningen kan godkännas. Fortfarande har inte genomförts kontroll av vinterdriftfall. övriga åtgärdande efter denna besiktning har av NCC påbörjats i sedvanlig takt.

Lars Nordenberg
/Ordf

Verksamhetsberättelse 1996

Styrelse

Styrelsen har under sitt andra räkenskapsår haft följande sammansättning:

  • Rickard Wallgren* – ordförande
  • Anders Bjurud – sekreterare
  • Susanne Nau – kassör
  • Anna Lena Markenhorn* – suppleant
  • Cristian Wisen* – suppleant

Ledamöter på platser som är föremål för val 1996 är ovan markerade med *.

Vid stämman l997 kommer en ny ledamot och en suppleant att väljas, medan två ledamöter sitter kvar ytterligare ett år. Vidare har stämman att utse en ordföranden i den nya styrelsen. Ledamöter väljs fortsättningsvis för en period på två år medan suppleant väljs varje år. Styrelsen föreslår även att ytterligare en suppleant väljs för ett år så som förra året

Revisor

Revisor har varit Lena Jacobsson.

Föreningsfrågor Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten och därutöver haft regelbundna kontakter. Värme och ventilation har även i år varit den stora frågan. Värmegruppens arbete har resulterat i ett antal åtgärder som varit till det bättre men än återstår en del innan vi kan känna oss nöjda. Satellitkanalerna har i stort sett fungerat bra men en del justeringar behöver slutföras. Styrelsearbetet har i övrigt upptagits av hantering av praktikaliteter såsom försäkring, gatusky!tning, snöröjning, sophämtning och dyl.

Ekonomi

Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av Balans- och resultaträkningar. Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 23.472 kr. Styrelsen har beslutat att avgiften för 1997 skall vara 2.000 kr/fastighet. Detta inkluderar avsättning till underhålls- och förnyelsefond, sophämtning, snöröjning, el, försäkringar m.m. Däremot debiteras kostnader för satellit-TV separat på de hushåll som anslutit sig. Föreningens likviditet under 1997 kommer att vara beroende av att alla betalar sina medlemsavgifter i tid.

Tyresö den 4 mars 1997

Styrelsen genom Rickard Wallgren

Verksamhetsberättelse 1995

Förvaltningsberättelse för samfälligheten Staffliet Tyresö gällande räkenskapsåret 5/9-31/12 1995.

Styrelse

Styrelsen har detta första räkenskapsår haft följande sammansättning: Rickard Wallgren ordförande Stig Jonsson* sekreterare Susanne Nau* kassör Anna Lena Markenhorn* suppleant

Ledamöter på platser som är föremål för val 1996 är ovan markerade med *.

Vid stämman 1 996 kommer två nya ledamöter och en suppleant att väljas, medan en ledamot sitter kvar ytterligare ett år. Vidare har stämman att utse en ordföranden i den nya styrelsen. Ledamöter väljs fortsättningsvis för en period på två år medan suppleant väljs varje år. Styrelsen föreslår även att att ytterligare en suppleant väljs för ett år med hänvisning till våra gemensamma ventilationsproblem.

Revisor

Revisor har varit Lena Jacobsson.

Föreningsfrågor

Föreningen bildades den 5 september detta räkenskapsår. Det betyder att räkenskapsåret denna första gång blir kort. Styrelsen har under året haft två protokollförda möten och därutöver haft regelbundna kontakter. Driften av de gemensamma anläggningarna togs över den 2 O december 1 995 . Detta innebär att föreningen från detta datum har ansvar för drift och underhåll av t.ex. gata, sophus och ledningar. Vi kunde med glädje konstatera att alla fastigheter blev sålda under året. Något mindre glada kunde vi konstatera att värme och ventilation lämnade en del övrigt att önska. Frågan om satellit-TV väcktes. Styrelsearbetet har till största delen upptagits av att ta fram underlag för att kunna teckna avtal om försäkring, snöröjning, sophämtning och dyl.

Ekonomi

Den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut framgår av Balans- och resultaträkningar. Föreningen hade vid räkenskapsårets slut 6.S00kr. Styrelsen har beslutat att avgiften för 1996 skall vara 2000kr/fastighet. Detta inkluderar avsättning till underhålls- och förnyelsefond, sophämtning, snöröjnin.g, el, försäkringar m.m. Däremot debiteras kostnader för satellit-TV separat på g, hushåll som ansluter sig. Föreningens likviditet under 1996 kommer att vara beroende av att alla betalar sina medlemsavgifter i tid.

Tyresö den 30 mars 1996

Susanne Nau
Anna-Lena Markenhorn
Rickard Wallgren
Stig Jonsson